A complete list of baby girl names for the Year of the Rabbit

A complete list of baby girl names for the Year of the Rabbit

Baby Name

Good auspicious names for female rabbits:

Bingjie, Chunjing, Chunmei, Chunya, Fangjie, Fangze, Fangzhou, Haiying, Haiyao, Haiying, Helen Haining

Hai Ronghan Run Han Han Han Chang Hao Lan Hao Li River Ling Jun Xi Jia Shu Jing Jing Ying Lan Ze

Lize Ling Xi Lin Xi Xi Li Liu Ru Liu graceful flow Luo Ling Pei Ruo Pei Shan Pei Wen Qingya

Qingyi Qinghua Qingqiu Qingxin Qingxin Qingyun Qingfen Qinghan Qingyan Qingchang Qingyi Qingwan

Qinghui Qingqi Qingyi Qingzhuo Qingyi Qingrun Qingning, Qingshu, Qingshu, Qingji, Qingji, Qingjiaqingmiao

Xierxi, blue stream, clear stream, Yunxi, azure blue, Zhanying, Zhanfang, Zhanjuan, Zhanyu, Zhanxia, ​​Zhanying

Suitable for male rabbits Good auspicious names for babies:

Cheng Miao De Ze Hai Chao Hai Yang Hai Rong Hai Yi Hai Chang Han Yu Han Wen Han Liang Han Xu Contain

Han Yan Hao Hao Bo Vast, vast, vast, vast, vast, vast and vast

Vast, vast, majestic, vast, vast, vast, great, great thoughts, great words, great treasures, great boons, great talents, great talents, great success, great achievements

< p> Hongde Hongfei Hongfeng Hongfu Hongguang Honghui Honglang Hongwen Hongxi Hongxi Hongxi Hongxin

Hongxuan Hongxuan Hongqian Hongyuan Hongyun Hongyun Hongzhe Hongzhen Hongzhi Hongzhuo Jiashu Guangji

The Paper Peng Ze Peng Chi Peng Hai Puhe Ura Ze Ruiyuan Yue Ze Yang Ze Yu Ze Min Zhe Han

4. The words that should be used when naming bunny babies: with "王" ", "big", "jun", "lord", "emperor", "order", "long".

Rabbit has a very noble status in tradition. It is more suitable to add the word "肉" to the name, which means "adding blessings and adding wealth".

Good auspicious names for female rabbits:

Changjuan, Changxia, Changyu, Changyi, Changying, Changwen, Jinglijunlingyanlingyinglingyilingmei

Chenjun Huijun Junting Lingjing Shujun Wanjun Wenjun Wenjun Xiaojun Yijun Yijun Zhaojun

Good auspicious names for male rabbits:

Bingjun Changxing Changxing Changyi Changyun Changqing Changyue Changxu Changping Guangjun Haojun Sa

Meng Jun Shu Jun Yan Jun Yi Jun Zhi Jun Zhuo Jun

5. The appropriate words to use when naming a bunny baby: the word with "horse".

As the saying goes, "the spirit of rabbit and horse", it is appropriate for babies born in the year of rabbit to use characters with the radical "horse" in their names.

Suitable for female bunniesGood auspicious names:

Chi Li Chi Xue Chi Yuan Chi Wen Chi Ying Chi Yue Chi Ting Jun Yan Jun Ying Li Ru Li Yan Li Wen

Li Mei Li Ping Li Juan Li Hong Li Xue Li Ting Li Xia Li Hong Li Na Li Jie Li Ying Li Rong

Li Yan Li Yuan Li Ying Li Jing Li Xiao Qian Ruo Qian Min Qian Tian’s chosen son Qian Qian Qian

Zhiwen, Lianning, Jitian, Hanzhen, Tianzhu, Shuibai, Jingnan, Yuqiao, Huanrong, Gushan, Yamei, Xianglei, Ban, Sixue, Xuelei, Shuiqing, Niandie, Ruyao , Huailiu, Mengyun, Xunwen, Lianyan, Chunqing, Xiaowen, Linglan, Yidan, Huaifeng, Youfan, Jinglu, Rusi, Haihan, Danshuang, Wangxuan, Zhiliu, Dan Yan, Linglan, Banqiao, Xiaozhu, Jingqiao, Lianlian, Xiqin, Lianxuan, Fangqin, Qiaofeng, Yiqing, Xiaoqing, Leyao, Huaibai, Qianmeng, Yecui, Pingwei, Ban Bai, Haimei, Nanhai, Zuiyun, Huan, Wenmei, Jingyu, Jingxuan, Wenwen, Bihai, Shufan, Yachun, Yiwei, Yudan, Dongbo, Peifeng, Yihai, Hsinchu, Yeling , Yiqiu, Manyu, Xiangbai, Qiuxiang, Youman, Lingchun, Xilu, Pinghui, Youyang, Hanlan, Churong, Peishan, Lebai, Chuyan, Xiangzhu, Shuicui, Bingzhu, Caisi, Yinghai, Haner, Anyang, Huanling, Wenqin, Tianxue, Chumei, Xizhen, Sihui, Gunan, Xialian, Yiliu, Linghui, Fanxiang, Youqin, Huai'an, You Hui, Panhe, Xunsong, Anman, Gubai, Congdie, Qiaoman, Qianzhu, Gusi, Ningyi, Anrui, Shuicui, Gubai, Menghan, Zui'an, Qingyang, Jinghe, Ling Yan, Huanrong, Ningwen, Nanbai, Xincui, Xilan, Yingrou, Fanlu, Anliu, Danrong, Yiyan, Beng, Yadan, Lianrou, Huaifeng, Qingfeng, Sihe, Guzhen , Henyang, Baitong, Mushan, Qilian, Ruoyun, Lingmei, Fangliu, Panqing, Linghan, Youlan, Chuqiu, Bingling, Huandong, Muqing, Qirou, Henxiang, Guyang , Younan, Wenrui, Caiyi, Chuyang, Chulei, Qiyun, Yiyan, Shumeng, Wanshan, Yirou, Youbai, Yingtao, Linghai, Henshan, Youqin, Jinghe, Yan Tian, ​​Miaoluo, Jingyang, Xiaoshuang, Nianhan, Bichun, Lingyu, Yeliu, Guqing, Bannan, Haiqin, Xundie, Xiangrong, Xunqin, Lingtong, Mulan, Sibai, Xinling, Shanning, Zhidie, Yihan, Linghan, Bilu, Silan, Peifan, Xinyao, Yiyang, and Hu.

Yishuang, Manfeng, Bansi, Manluo, Youqiao, Lingzhen, Wenzhu, Yourou, Chunyao, Nianqiao, Dongfeng, Yuannan, Zifeng, Miaoqiao, Gu Qing, Cui Lu, Xia Shuang, Xun Zhu, Youyi, Nan'er, Jidong, Huanyi, Lengrou, Qiu'an, Congtian, Hanxuan, Hanyao, Nianluo, Manshuang, Nanrong, Yitian, Guliu, Yulan, Qiyun, Tianrou, Erbai, Yudie, Qingman, Yiqing, Wangyang, Meng, Xunmeng, Lelu, Zuiluo, Huaiyun, Anyao, Yurong, Zhier, Chiyang, Panning, Shanfu, Miaodong, Qiaozhu, Chunhan, Yidong, Xianghui, Daiyao, Wanqin, Daihuai, Yuanrong, Zhirong, Nanfeng, Pandie, Yanzhen, Pancui , Binghai, Yanrong, Hanhui, Winter Willow, Jingdie, Congsi, Chunlan, Dongman, Qiyan, Wanlan, Yibai, Aotong, Xianing, Lengcypress, Zhiqing, Jingshuang, Green Lotus, Mountain True, Wenqiu, Yilu, Ye Tao, Fan Yi, Liansi, Henhan, Bichun, Bingbo, Bihan, Xianghui, Pingqing, Chitian, Wanqiao, Yuxuan, Shuisong, Lianzhi, Lingbo, Xinrong, Qianzhen , Yishan, Ningqiu, Fan'an, Bitao, Xiaolan, Qiaolan, Qiaofan, Hanling, Xiaoqing, Danlu, Shuihan, Dailei, Shicui, Mengfeng, Yingyang, Conglv, Dongqing , Mengxue, Leluo, Wanfeng, Huaidong, Banman, Siqin, Guyi, An'er, Wenhuai, Huanyan, Yeqing, Midong, Yizhen, Yingqing, Hanzhen, Jinglan, Yi Wild Goose, Drunken Cypress, Yixuan, Sea Green, Hanfan, Chibai, Zhidie, Shiqing, Lengyi, Yuqiao, Caiyan, Huanqing, Lewen, Tingyun, Drunken Qin, Visiting Plum, Cedar, Qian Lei, Mengyang, Mantong, Xiaodan, Yutao, Dailan, Rulu, Jiqing, Yousong, Hanqiao, Qiaoshan, Yining, Dongyang, Zhidui, Sizhen, Wenyun, Lianyi, Ning Peach, drunken willow, You'an, Shihan, winter maple, Wanfeng, Yingrou, Qiulian, Yiyan, Sizhi, Miaomeng, Jinghui, Youyun, green jade, Youcypress, Linghan, Qiyu, Panfu, Lewen, Congyu, Shuhai, Xiaolian, Caiman, Luyao, Yabai, Dairui, Yiyun, Xiachun, Yuanbai, Yibai, Tianyi.

"Rabbit" is a good zodiac sign that is neither hasty nor slow, calm and peaceful. Therefore, many parents want to give birth to a rabbit baby. It will be more well-behaved, and the name cannot be different from the zodiac sign. For example, the Year of the Rabbit looks much more peaceful, and has more mood to improve the quality of life, and has more energy to enjoy the family. Instead of being trapped in the endless office race of chasing each other like the Year of the Tiger. So I was very careful when naming my bunny.

In order to give your bunny a name that suits his zodiac sign, here are the 4 types of bunny names and 500 suitable words recommended by Yiming.com for you based on the suitable words for bunny names. A complete list of good auspicious names, I hope it will be a reference for you to study.

A collection of 500 good and auspicious names for baby rabbits 1. Suitable words for naming baby rabbits: words with "mouth"

Bunny names are suitable for names with a big "mouth" Or the small word "mouth" means that the rabbit is healthy and happy in the hole. Because rabbits all make their homes in holes, and home always feels comfortable and comfortable.

Good auspicious names for female bunny babies:

Fangjie Gege Yu Han Lei Han Yue He Ti He Mei He Yi He Ya He Yu Hong Ye

Hongdou Haolan Jiayi Jiabao Jiahui Jiayue Jiaxin Jiamei Jiayun Jiayu Jiali Jiashu

Jiayi Lan Ruo Le Yue Man Yu Man Yu Ming Xu Qian Ye Ru Wind Ru Heart Ru Yun Ruoyun Ruolan

Shao Meitian Tiantianran Tianjing Wenjun asked Yunwen Ping Xinyu Xinyi Ziyi Youyi Xinke

Yakeyu Yanyu Xinyu Shi Yue Xin Yueke Yun Shao Xin Nuo Zhi Mei Zhi Min Zhi Chun Zhi Ruo

Good auspicious names for male rabbits:

An Guoan He Bo Chao Bo Yu Cai Zhe Cheng He Cheng Yue De You Chun Ya Fei He Flying in high spirits

Gao Cen Gao Chao Gao Dan Peak Gao Ge Gao Kang Gao Han Gao Jie Gao Jun Gao Lang

Gao Miao Gao Min Gao Xuan Gao Yang Gao Yang Gao Yi Gao Yun Guang Qi Guang Xi Han Yu Han Ri

Hao Bo Hao Bo, Hao Bo, Hao Song, Blessings, Jiade, Jialiang, Jiamao, Jiaping, Jiashu Jiaxi

Jiaxiang, Junzhe, Junzhi, Ji Tong, Kangyu, Mingzhe, Liqun, kindness, auspiciousness, Tianlei, Tianyouyixuan

< p>2. The appropriate words to use when naming a bunny are: words starting with "诹".

Grass is the favorite food of rabbits. Adding a word starting with "艹" in the baby's name is a wish for the baby to have good fortune and happiness in the future.

A good and auspicious name for a female bunny:

荌茌bihan, ice blue, picky flowers, green yin, fragrant, fragrant, fragrant, fragrant, fragrant, fragrant and fragrant

Fanghui Fangzhou Fangrui Fangquan Fangling Fang Aihan Han Hongying Jingying Lingxuan Mengfei Menghan

Mengqi Mengqiu Mengqiu Meng Bamboo Jasmine Pingyun Pingya Rongrong Ruizhi Shilei Shirui Shuxuan Shuhui

Sky blue literary yin Xia Han Xia Ying Xiao Yan Xiaoli Xin Lei Xin Rong Xin Ling Xue Ping Yarui Yanfang

Beautiful Li Yan Hui Yun Wei Yun Xiu Yun Meizhi, Wen, Zhi, Qi, Zixuan, azure blue, fragrant, crape myrtle and purple hui

Good auspicious names for male rabbits:

De Mao Feng Mao Fan Tao Fan Ming Han Zao Hanhai Han Mo Hao Cang Haoying Hua Mao Jiarong

Jian Ming Ji Meng Mao Cai Mao Cai Mao De Mao Dian Mao Shi Mao Xue Mao Xun Mao Yan Peng Bo Rongxuan

Rui Zaorui Fan Shengrong Xiang Rong Wei Mao Weiran Yingbo Yingbo Yingda Yingfa Yingfan Yingguang

Yinghao Yinghua Yingjie Yinglang Yingrui Yingrui Yingrui Yingshao Yingwei Yingwu Yingxun Yingyan

Yingyao Yingyi Yingyi Yingyi Yingzhe Yingzheying Zhuo Yingzi Yu Yin Yuan Bin Yuan Boyuan Jie

3. Applicable words for naming bunny babies: words with "yi", "彡", "jin" and "cai".

Rabbits like to take care of themselves. Words related to clothes can make babies born in the Year of the Rabbit more glamorous and have a successful career.

Good auspicious names for female rabbits:

Cai Lv Cai Wen Cai Wei Cai Xuan Cai Lian Cui Cai Cai Xuan Ying Cai Zhu Cai Yan Lan Cai Caijun

Cai Rui Fu Cai Cai Xia Cai Yu Chen Cai Xin Cai Han Cai Yan Cai Xuan Cai Cai Yun Cai Jingli Cai

Xue Sail Ling Sail Yew Yue Fir Pei Shan Peng Dan Shuai Hong Tong Yun Tong Xia Tong Wen Si Tong Ruotong

Qiu Tong Yu Tong Yu Tong Xiao Tong Tong Tong Tong Tong Ye Tong Xuan Xuan Tong Rui Tong Tong Rui Ruo Tong Yu Tong

Xintong Xitong Yingtong Xiaotong Zitong Yutong Mengtong Xirongyan Xiyan Huiyan Lingbingyan

Yanjun Yanzhiyan Luyan Shanyan Red Yingyi Yifei Still Yiqiu Yishan Yimei Yitong

Yixin Evian Liangying

A good and auspicious name for a male bunny

Biao Yao Biao He Biao Wei Biao Huan Biao Wenwen Biao Bing Wei Biao Bin Bin Bin Bin Yu Bin Ya

Binran Binfeng Binzhuozibin Zhibin Taibin Tengbin Xubin Wenbin rides on the golden sail and Jinfan

Jingfan The sails of the clouds are sailing smoothly, the sails of the river are sailing, the sails are sailing, the sails are sailing, the sails are sailing, the sails are sailing, Pengda Pengchang

Shandi Yishan spruce Yishan handsome handsome handsome handsome handsome Hongshi handsome Tongzhou Tongbo tree Tongtongzhou

p>

Xikoxi Muyanqun tax Yanyan Boyan Boyan Boyan Huiyan Zheyan Zhe Yanbin Wenyan

Mingyan Xiyan Maoyan Yibo Yibai Yitong Youyi Rui Zhangyan Zhangyuan Ze Zhang Kong Zhang

Jing Zhangtong Zhang Langzhang

4. Suitable words for baby bunny names: words with "wood", "field" and "moon".

Rabbits are more docile and can more easily gallop and develop their own characteristics in an environment with wood, sky and moon.

Good auspicious names for female rabbits:

Bing Feng Jing Feng Xiao Feng Xiao Feng Snow Maple Gui Feng Ling Sophora osmanthus Osmanthus Fan Gui Zhi Shi Liu Xue Liu

< p>Yangliu Chenglin spring plum fragrant plum Qimei winter plum winter plum Mu plum new plum welcome plum Han plum ask plum

Xiumei plum branch plum green plum Yingya Nan Ya Nan Xiao Nan Nan Nan Ying Nan Zi Nan Yinan Si Nan

Si Si Si Wisdom Si Wise Si Ruo Si Na Si Meng Si Xi Xi Han Si Min Si Jie Si Yu Si Yu Si Yu

Si Ai Si Qi Si Lin Si Ying Si Yi Siya, Sichen, Sijia, Sijiasi, Yisi, Yisiyi

Sidi Si, Cong, Silian, Peach Red, Peach Blossom, Peach Sea, Spring, Peach Moon, Peach Book, Peach Green, Peach Field, Ran

Tian Tiantong Hua Xinger, gardenia and gardenia, golden branches and moon branches, zixin, xinzihan, qinzilu

zijieziyizitingziyaozitongziyuezixuanxuanziluzirouzitongzishanzi Ling

Zi Yun Zi Mei Zi Min Zi Zi Bai Zi Wan Zi Qian Zi Ying Zi Ying Zi Shu

A good and auspicious name for a male bunny:

Yue Bin Jian Bai Mao Cai Chou Yang Chou En Chou Kang Chou Qin Chou Yong Cheng Chou Jiadong Wen Dong Zedong

Dong Liang Guoliang Feng Changlin Maple Leaf Maple Saint Jay Jay Chou Jay Birch Jesse Jay Xuan Jie Hong

Jie Linying Jerry Jie Mingjie name Jie XijiehanJie Junjie Jun Jie Bin Jie Qi Jie Wei Jie

Jun Nan Hao Nan Jia Nan Qi Nan Zi Nan Xue Lin Yong Lin Yan Lin Wei Quan Hao Quan Quan Wu Ronghui

Rongsheng Rongchang Rong Xirong Kang Rong Rui Rong Rui Rong Xin Rong Hua Rong Zhi Rong Ye Rong Ze Guo Rong

Sen Rong Sen Mao Si Qi Si Hang Si Wei Si Ming Si Cheng Si Qing Si Yuan Si Hong Si San Si Zhe

Si Jiesi Haosi, Long, Siyang, wise trees, good trees, great trees, Tian Yu, Tian Yi, Tian Kai, Zi Yong, Zi Shuo

Zi Hui Hui Zi Zhong Zi Xin Zi Dong Zi Liang Zi Yang Zi Qiang Zi Qi Zi Ming Zi Kun Zi Wen Zi Tian

Zi Long, Zixuan, Zi Ting, Zi Peng, Zi Cheng, Jun, Zi Hao, Zi Yan, Zi Ren

The above is a collection of 500 auspicious and good names for rabbits. At the same time, we also give them names based on the twelve zodiac signs. You provide a collection of 500 good and auspicious names suitable for baby dragons, a collection of baby names for rabbits in 2011, a collection of baby names for rabbits

You can also click on the official customer service website at the bottom to name your baby. Giving a child a thousand pieces of gold is not as good as giving a child a good name. Many parents have paid attention to us. We will give the baby a good name that will bring good luck throughout his life based on the year, month and day of his birth: adxqd /qiming/

TAGS